top of page
  • Foto van schrijverMick Boskamp

Zo begroet Hernan deze fan

Ja, Hernan, de zondag dat je bij Woodstock Beach in mijn 'zandbak' draaide (ik loop vanaf mijn huis naar Bloemendaal Strand) was er één om nooit te vergeten...


Scroll down for English translation> But first look at the pics and the video
Maar voordat ik van wal steek over hoe je set was @ Woodstock,, wil ik even mijn zorgen uitspreken. Gaat alles okay met je? Al jarenlang volg ik jou trouw op Mixcloud. Op zondag krijg ik altijd een mailtje met de link naar je nieuwe uur durende Resident mix. Jij hebt er inmiddels maar liefst 638 wekelijks gedaan, waarvan je volgens mij zelden (en misschien wel nooit) eentje hebt overgeslagen. Maar de laatste mix die op je pagina staat, is van 15 juli j.l., inmiddels 13 dagen geleden. Je snapt dat ik me daardoor zorgen maak. En met mij - als ze dit zouden weten - de 2000 mensen @ Woodstock die jij met die geweldige set van je voorgoed verpest hebt.


Het zou noodweer worden. Een beetje zoals het weer afgelopen weekend tijdens On The Beach UK in Brighton, waar Carl Cox het doorweekte, maar desondanks enthousiaste Engelse publiek opzweepte (check filmpje). Maar die ellende bleef ons, Hernan-adepten, gelukkig gespaard. Soms brak zelfs het zonnetje door. Hoewel Pole Folder uit België en bekend van o.a. zijn producties (en ook albums) voor Bedrock een meer dan uitstekende warm-up set draaide, klopte ieders hart vol verwachting. Al dagen gonsde het in uitgaansland dat het moment bijna daar was dat je naar de Nederlandse kust kwam. Vol enthousiasme had ik een aankondiging gemaakt, die jij vrijwel direct en evenzo enthousiast op Instagram en Twitter deelde.
Aanvankelijk had ik geen kaartje. En Hernan @ Woodstock was al weken stijf uitverkocht. Ik wilde jou niet lastig vallen met een verzoek om me op de gastenlijst te plaatsen. Die vraag heb ik vaker gesteld aan je en je reageerde altijd enthousiast en bereidwillig. Maar ik ging er nu vanuit dat de lijst met mensen die jou hiervoor hadden benaderd, al helemaal bomvol zat. Gelukkig mocht ik van lieve Facebook vriendin Claudia van der Velden een ticket overnemen en zo kon ik er mooi bij zijn.
Ik had je niet verteld dat ik zou komen, en toen ik me door de kluwen mensen heen had geworsteld en me bij de booth kwam melden, reageerde je helemaal des Hernans. Ik weet niet wat me bezielde dat ik bleef filmen toen je me begroette, maar in ieder geval kan iedereen nu zien wat ik altijd zie als je me ziet. En wat ik dan altijd voel. Het is exact hetzelfde gevoel dat je aan iedereen geeft die jouw feest opluistert. Je bent niet alleen Dj, maar ook de perfecte gastheer. Je maakt met iedereen een praatje, je gaat met iedereen op de foto die dat wil. Je bent nooit gehaast, je gedraagt je nooit als de internationale superster die je bent. En ondertussen, dat zouden we haast vergeten, draai je alle sterren van de hemel, met een een heerlijk tegengestelde sound vol hemelse klanken en straffe beats.Kijkend naar het publiek die middag en avond leek iedereen nagenoeg last van een goed humeur te hebben. Want wat jij zaait, dat oogst je ook. Veel mooie mensen. En lieve, hele lieve vrouwen. Zoals Claudia van der Velden (foto midden, met blonde nicht Paddy), die een ticket voor me had gereserveerd. Of mijn lieve vriendin Sherley Yahya Kornaat (foto rechts), die ter plekke een backstage bandje voor me ritselde. Thanx, Claudia en Sherley! De foto links heeft een verhaal. Deze vrouw kwam naar me toe en vertelde dat we nooit ons gesprek goed hadden afgemaakt. Ik deed alsof ik wist waar ze het over had, maar ik kon geen enkele associatie maken in die bovenkamer van me. En ze was ook bepaald niet het type vrouw dat ik snel vergeet. Heb jij daar ook weleens last van, Hernan? Dat mensen enthousiast op je afkomen, maar dat je bij God niet meer weet waar je die personen hebt ontmoet? Nee? 😅 Zou voor jou wel een zegen zijn, denk ik.
Kijk jezelf nou eens zien staan. Achter een batterij aan apparatuur en voor een publiek dat in het moment zit en alleen maar meer wil. Geen mix die niet strak is, geen track die op dat moment niet gespeeld dient te worden, het is perfectie van de eerste tot de laatste toon. Ik zag heel veel vrouwen tegen het einde richting booth gaan. En als ik een vrouw was geweest, dan had ik van meet af aan mijn zinnen op je gezet. Ik was gaan dansen vlak voor je gezicht en ik had alles uit de kast gehaald om je te imponeren. Al jaren een relatie met je grote liefde? I don't care. Your ass is mine!


En dan zit de avond erop en poseer je nog even met mijn wassen beeld uit Madame Tussaud. En hebben we het over het feest in Hotel Portrerillos in Mendoza, Argentinië waar je op vrijdag 8 en 9 december draait, op 8 december zelfs samen met mijn vriend Danny Howells, die ik al een eeuwigheid niet gezien heb. Of ik zin heb om langs te komen. Zin? Is de paus katholiek? Wel een mooi moment om naar Zuid-Amerika te gaan. Om nog even mijn verjaardag (5 november a.s.) dunnetjes over te doen en ook te vieren dat ik vanaf diezelfde datum mijn pensioen krijg. Maar first things first. Op dit moment ben ik bezig om die set van jou @ Woodstock te processen en een plekje te geven. En sorry Hernan, maar dat is een klusje waarbij ik niet gestoord wil worden.


This is how Hernan greets this fan


Yes, Hernan, the Sunday you played in my 'sandbox' at Woodstock Beach (I walk from my house to Bloemendaal Beach) was one I will never forget...


But before I jump in on how your set was @Woodstock, I just want to voice my concerns. Is everything okay with you? I've been faithfully following you on Mixcloud for years. On Sunday I always get an email with the link to your new hour-long Resident mix. You have now done no less than 638 mixes weekly, of which I think you have rarely (and perhaps never) skipped one. But the last mix on your page is from July 15 > 13 days ago. You know that worries me. And with me - if they knew this - the 2000 people @ Woodstock you spoiled for good with that great set of yours.


There would be a storm. A bit like the weather last weekend during On The Beach UK in Brighton, where Carl Cox soaked it up, but nevertheless excited an enthusiastic English audience (check video). But we, Hernan devotees, were fortunately spared that misery. Sometimes even the sun broke through. Although Pole Folder from Belgium and known for his productions (and albums) for Bedrock played a more than excellent warm-up set, everyone's heart was beating with anticipation. For days it has been buzzing in dance county about your annual arrival to the Dutch coast. Full of enthusiasm I made an announcement, which you shared almost immediately and equally enthusiastically on Instagram and Twitter.


Initially I did not have a ticket. And Hernan @ Woodstock had been sold out within an instant. I didn't want to bother you with a request to put me on the guest list. I have asked you that question before and you responded enthusiastically and willingly. But I now assumed that the list of people who had approached you for this, was already completely packed. Fortunately, dear Facebook friend Claudia van der Velden allowed me to take over a ticket and that way I could be there.


I didn't tell you I was coming, and when I pushed through the crowd and came to the booth, you reacted completely on his Hernans. I don't know what possessed me to keep filming when you greeted me, but at least now everyone can see what I always see when you see me. And what I always feel. It's exactly the same feeling you give to everyone who graces your party. You are not only a DJ, but also the perfect host. You talk to everyone, you take a picture with anyone who wants to. You are never in a hurry, you never act like the international superstar that you are. And in the meantime, we would almost forget that, you turn all the stars of heaven, with a wonderfully contrasting sound full of heavenly sounds and strong beats.


Looking at the audience that afternoon and evening, everyone seemed to be in a good mood. Because what you sow, you also reap. Lots of beautiful people. And sweet, very sweet women. Like Claudia van der Velden (photo in the middle, with blonde cousin Paddy), who had reserved a ticket for me. Or my dear friend Sherley Yahya Kornaat (pictured right), who rustled a backstage pass for me on the spot. Thanx, Claudia and Sherley! The photo on the left has a story. This woman came up to me and told me that we never finished our conversation properly. I pretended to know what she was talking about, but I couldn't make any associations in that upstairs room of mine. And she certainly wasn't the type of woman I easily forget. Does that ever bother you, Hernan? That people come to you enthusiastically, but that you don't remember where you met those people? No? 😅 Would be a blessing for you, I think.


Just look at yourself. Behind a battery of equipment. But no mix that wasn't tight, no track that wasn't supposed to be played at the time, it was perfection from the first note to the last. I saw a lot of women going towards the booth towards the end. And if I had been a woman, I would have set my sights on you from the very beginning. I'd danced right in front of your face and I'd done everything I could to impress you. Have you been in a relationship with your great love for years? I don't care. Your ass is mine!


And then the evening is over and you pose with my wax figure from Madame Tussaud (🤣). And we talking about the party at Hotel Portrerillos in Mendoza, Argentina where you play on Friday December 8 and 9 of this year, on December 8 even with my old friend Danny Howells, who I haven't seen in ages. If I feel like coming over. Is the Pope Catholic? Timing couldn't be better to go to South America. Just to repeat my 67th birthday (November 5th) and also to celebrate that I will receive my pension from that same date. But first things first. Right now I'm in the process of processing that set of yours @ Woodstock and giving it a spot. And sorry Hernan, but that's a job I don't want to be disturbed 😅.

Comments


image.jpg

Door

Mick Boskamp

bottom of page