top of page
  • Foto van schrijverMick Boskamp

Aan Hernan de Mensenmagneet

Beste Hernán Cattaneo, ik zit in een café naast het stadion genaamd Johan Cruyff Arena (je weet wel die gast die - als hij zou hebben gespeeld in 1978 - jullie Argentijnen een pak slaag zou hebben gegeven!).


p.s. Scroll down for the English translation.Wat dacht je van deze. Ik moet in dit café via de QR bestellen. Alleen pakt die QR niet. En probeer dan maar eens een ober in dit pand te vinden. Uiteindelijk staat er een leuke vent met een leuke glimlach voor mijn neus. Ik vertel hem het hele verhaal, dat het vast niet aan mijn reader ligt omdat die het vanmorgen nog deed en dat ik wel twee keer mijn mobieltje had uit en aangezet omdat het misschien toch aan mij reader lag, waarop de ober zegt: 'I don't speak Dutch.' Waaaaat? Verbijsterd zeg ik: 'Why, didn't you tell me that right away?' En hij antwoordt: 'Because I'm learning Dutch.'


Waarom ik hier zit, in een soort van rare wereld waarin de levendigheid die wordt gecreëerd totaal niet af te lezen is aan de stilte en de matheid die in de lucht hangen (een soort van real life AI als het ware), is omdat ik hier op mijn 15-jarige dochter wacht. Enkele honderden meters verderop kijkt en luistert ze vanuit een grote vierkante doos, genaamd Ziggo Dome, samen met haar vriendin naar het optreden van Lana del Rey.


Mijn dochter en haar moeder hadden van alles geprobeerd om twee kaartjes voor het concert te bemachtigen, maar het was zelfs met twee laptops en vier mobieltjes vechten tegen de bierkaai. Toen het concert in minuten uitverkocht was, stonden er nog duizenden in de wacht. Godzijdank dat ik de directeur en oprichter van Mojo al decennialang ken en hij zo lief was om me twee kaartjes te gunnen. Want anno nu is het anders niet te doen. Om tickets te krijgen voor iemand die een zeker aanzien geniet in de muziekwereld, die een buzz creëert.


In de Dj-wereld is dat zeldzaam. Dat een optreden zo snel uitverkoopt. Natuurlijk zijn er Dj's die razend populair zijn. Die stadions voltrekken. Maar iemand waarbij alleen het noemen van de naam een geroezemoes veroorzaakt en die - niet te vergeten - ook in een mum van tijd uitverkoopt, zoals nu ook weer voor jouw traditionele zomerset @ Woodstock, is niet bepaald alledaags in uitgaansland. En ik weet Hernán Cattaneo, waarom jij tot die categorie zeldzame Dj's behoort.


Je draait waanzinnige sets, al jaren lang, all over the world, in een genre muziek dat zich steeds verder ontwikkelt. Je ziet er niet beroerd uit, om het understatement van het Millennium te hanteren. Er waren dan ook opmerkelijk veel vrouwen die mij benaderden of ik misschien wat kon betekenen qua gastenlijst (nee, dus). Maar wat misschien wel het allerbelangrijkste is: mensen voelen, merken, zien, horen dat jij een goed hart hebt en een mooi mens bent.


Ik kan dat weten. Want ik heb twee keer het genoegen gehad om je te mogen interviewen. Op Loveland 2019 en op ADE 2019. Weet je hoe fijn het is als een interviewer energie krijgt van de geïnterviewde? Meestal is het andersom en moet de interviewer heel hard werken om de stemming losser en beter te krijgen. Maar als jij ergens binnen komt, vul je de ruimte met positiviteit. En dat zorgt ervoor dat je een mensenmagneet bent.


Ik wens je een geweldige set @ Woodstock. De weersvooruitzichten voor zondag geven wisselvallig weer aan, maar zelfs als Hurricane Katrina langs komt, blijft het publiek nog springen op je muziek. Geloof me.


Hier mijn interview met jou voor Mannenzaken op Loveland 2019, vier jaar en - in mijn geval - vijftien kilo zwaarder geleden. Gefilmd door Bob van der Linden, edits van Frits Bonjernoor.
En hier - uit hetzelfde jaar - mijn interview met jou voor GodsOFMusic tijdens het ADE op de boot waarop je de middag daarvoor met Nick Warren had gedraaid.

To Hernán the People Magnet (English version)


Dear Hernán Cattaneo, I'm sitting in a café next to the stadium called Johan Cruyff Arena (you know that guy who - if he had played in 1978 - would have given you Argentinians a beating!).

How about this one. I have to order through the QR in this cafe. Only that QR doesn't work. And then try to find a waiter in this building. Finally a nice guy with a nice smile is standing in front of me. I tell him the whole story, that it's probably not my reader because it still worked this morning and that I turned my mobile off and on twice because it might have been my reader after all, to which the waiter says: 'I don't 't speak Dutch.' What? Bewildered I say, 'Why, didn't you tell me that right away?' And he replies: 'Because I'm learning Dutch.'


Why I'm sitting here, in a kind of weird world where the vibrancy that's created is completely indecipherable from the stillness and dullness that hangs in the air (a kind of real life AI as it were), is because I'm here waiting for my 15 year old daughter. A few hundred meters away, she and her friend watch and listen to Lana del Rey's performance from a large square box, called Ziggo Dome.


My daughter and her mother had tried everything to get two tickets for the concert, but even with two laptops and four mobile phones, it was a losing battle. When the concert sold out in minutes, thousands were still on hold. Thank goodness I've known Mojo's president and founder for decades and he was kind enough to give me two tickets. Because nowadays it is impossible to do otherwise. To get tickets for someone who enjoys a certain prestige in the music world, who creates a buzz.


That is rare in the DJ world. That a show sells out so quickly. Of course there are DJs who are extremely popular. Who can fill stadiums. But someone where the mere mention of the name causes a buzz and who - let's not forget - also sells out in no time, like now again for your traditional summer set @ Woodstock, is not exactly commonplace in party land. And I know, Hernán Cattaneo, why you belong to that category of rare DJs.


You play amazing sets, for years, all over the world, in a genre of music that continues to develop. You don't look bad, to use the understatement of theMillennium. There were therefore a remarkable number of women who approached me to see if I could possibly mean something in terms of guest list (no, so). But what is perhaps the most important thing: people feel, notice, see, hear that you have a good heart and that you are a beautiful person.


Again: I know. Because I've had the pleasure of interviewing you twice. At Loveland 2019 and at ADE 2019. Do you know how nice it is when an interviewer gets energy from the interviewee? Usually it's the other way around and the interviewer has to work very hard to loosen up and improve the mood. But when you enter somewhere, you fill the space with positivity. And that makes you a people magnet.


Wishing you a great set @ Woodstock, Hernán. The weather is changeable for Sunday, but even if Hurricane Katrina comes along, the audience will still be jumping to your music. Believe me.


Here's my interview with you for Mannenzaken at Loveland 2019, four years and - in my case - fifteen kilos heavier ago.


And here - from the same year - my interview with you for GodsOFMusic during the ADE on the boat you played with Nick Warren the afternoon before.


Commentaires


image.jpg

Door

Mick Boskamp

bottom of page